ตาราง % การตีบวกสำหรับ Item +1 ถึง +10

Equipment +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Weapons Lv 110010010010010010010060%40%20%
Weapons Lv 210010010010010010060%40%20%20%
Weapons Lv 310010010010010060%50%20%20%20%
Weapons Lv 410010010010060%40%40%20%20%10%
Armor10010010010060%40%40%20%20%10%


ตาราง % การตีบวกสำหรับ Item +11 ถึง +20

Equipment +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20
Weapons Lv 118%18%18%18%18%17%17%17%15%15%
Weapons Lv 218%18%18%18%18%17%17%17%15%15%
Weapons Lv 318%18%18%18%18%17%17%17%15%15%
Weapons Lv 48%8%8%8%8%7%7%7%5%5%
Armor8%8%8%8%7%7%7%7%5%5%